Новини


ОТ 19 ДО 23 СЕПТЕМВРИ МБАЛББ „СВ. СОФИЯ“ ЩЕ ПРОВЕДЕ БЕЗПЛАТЕН СКРИНИНГ И КОНСУЛТАЦИИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА В РИСК ОТ ТУБЕРКУЛОЗА

Безплатният скрининг и консултации ще се провеждат
- Всеки ден от 19 до 23 септември 2022 г.
- От 8:00 до 12:00 ч
- (ЗА ВЪЗРАСТНИ) Консултативен кабинет N3 БАЗА1 бул. Акад. Ив. Гешов№19/
- (ЗА ДЕЦА) Консултативен кабинет БАЗА2, който се намира на бул. „Иван Е. Гешов“ 17
Повече информациия за туберкулозата и рисковите групи

-----------------------------------------------

26.08.2022

Заповед за специализация

На основание чл. 90 ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл.69, ал.2 от Закона за лечебните заведения, във вр. със Заповед № РД-19-4/26.07.2022 г. на Министъра на здравеопазването за определяне броя на местата на специализанти финансирани от държавата за 2022 г. по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МБАЛББ“Света София „ – ЕАД обявява конкурс за длъжността „лекар, специализант” по следните специалности:
- детска пневмология и фтизиатрия – 1 бр.
- кардиология – 1 бр.
- клинична лаборатория – 1 бр.
- клинична микробиология – 1 бр.
- образна диагностика – 1 бр.
- обща и клинична патология - 1 бр.
- пневмология и фтизиатрия – 2 бр.

Изисквания на на които трябва да отговарят кандидатите:
- Образование висше – магистър по медицина
- Членство в БЛС

Необходими документи за участие в конкурса:
- Заявление в свободен текст, в което следва да бъде посочено за коя от специалностите се кандидатства
- Автобиография
- Копие от диплома за завършено висше образование и приложението към нея и/или академична справка за завършено висше образование по медицина
- Копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС
- Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за избор на Лекар – специализант по специалност …………………………………………

Документите се подават в деловодството на МБАЛББ „Света София” ЕАД в гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 19, ет.2 в едномесечен срок от публикуване на обявата във в-к „Сега”.

Конкурсът ще се проведе на три етапа:
1- ви етап: Проверка на документите на кандидатите за съответствието им с обявените изисквания за участие.
2- ри етап: Оценка на кандидатите от определена за целта комисия чрез проверка на теоретичните знания в областта на конкретната специалност под формата на тест.
3- ти етап: Провеждане на събеседване.

Линк към обявата в .docx формат

За подготовка кандидатите могат да ползват конспектите в сайта на лечебното заведение
Линк към конспект ДЕТСКА ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ в .docx формат
Линк към конспект КАРДИОЛОГИЯ в .docx формат
Линк към конспект КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ в .docx формат
Линк към конспект КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ в .docx формат
Линк към конспект ОБРАЗАНА ДИАГНОСТИКА в .doc формат
Линк към конспект ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ в .doc формат
Линк към конспект ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ в .docx формат

-----------------------------------------------

17.03.2022
Информация за местата за специализанти, финансирани от държавата, които предстоят да бъдат определени в срок до 15.08.2022 г. Потенциалните кандидати да заявят писмено своите интереси в писмен вид в МБАЛББ „ Св. София" ЕАД в срок до 10.04.22г. Свободни места за специализация в МБАЛББ „Св. София" са следните:

- Клинична лаборатория – 1 бр.
- Микробиология – 1 бр.
- Анестезиология и интензивно лечение – 1 бр.
- Детска пневмология и фтизиатрия – 1 бр.
- Гръдна хирургия – 1 бр.
- Пневмология и фтизиатрия - 10 бр.
- Образна диагностика – 1 бр.
- Кардиология – 1 бр.
- Клинична патология - 1 бр

Линк към ексел таблица

-----------------------------------------------

12.10.2021
Информация за свободни длъжности за специализанти, финансирани от държавата (МФД) по клинични специалности в база за обучение МБАЛББ "Св. София" ЕАД за 2022 г.

Начална дата за подаване на документи: 15.01.2022
Крайна дата за подаване на документи: 30.01.2022

Пневмология и фтизиатрия - 5 броя

Гръдна хирургия - 2 броя

Анестезиология и интензивно лечение - 2 броя

Клинична лаборатория - 1 брой

Клинична микробиология - 1 брой

Детска пневмология и фтизиатрия - 2 броя

Телефон за контакт: 02/8054-210
Мястото финансирано ли е от държавата: Да
Линк към обявата в .pdf

Архив на новините


Няма данни