Събиране на офери с обява - 2020


Провеждане на търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на актив – движима вещ, собственост на МБАЛББ „Света София” ЕАД и представляваща лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Фаетон”, номер на рама WVWZZZ3DZA8003104, рег. № СВ1881ВР, цвят – кафяв, дата на първа регистрация 06.04.2010 г.


„Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Международните одиторски стандарти на МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД, както и на консолидирания финансов отчет на МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД и дъщерното дружество МЦ по Белодробни болести за 2020 г“