Изберете страница

КЛИНИКА ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ

В клиниката се извършва целият обем на гръдно-хирургическа дейност операции на билия дроб, включително бронхопластични опреации, операции на хранопровода, пластики на хранопровода, операции при тумори и иксти на медиастинум, операции при заболяваня на млечната  жлеза и гръдната стена, операции на диафрагмата, торакоскопска диагностична и оперативна дейнос (VATS).

Основни дейности :

 • Диагностика на медиестинални и белодробни тумори
 • Диагностика на плеврални изливи
 • Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със голям и много голям обем и сложност с лица над 18 г.
 • Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със  среден обем и сложност с лица над 18г.
 • Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата
 • Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
 • Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум , плевра и гръдна стена
 • Разширени операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или грудна стена.
 • Едноепатно операции засягащи двата дроба с болести със съчетана белодробна или друга локализация
 • Оперативно лечение на болсти на бял дроб, мезиастинум, плевра и гръдна стена без онкологични заболявания
 • Спешни състояния в гръдната хирургия

 

Началник  Клиника

проф. д-р Данаил Борисов Петров , д.м.н.

Телефони  за контакт  : 02/ 8054 280 – лекарски кабинет

                                         02/ 8054 250 – медицински сестри