Изберете страница

Документи и информация по процедури, открити преди 01.07.2014г – ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ИНТЕНЗИВНО ОТДЕЛЕНИЕ /процедура от 2013г./

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договора – 05.11.2014г., основание – Чл.22 от договора /изпълнен договор/. – 05.11.2014г.  informacia izplateni sumi po dogovor m.OCTOBER 2014 (19 KB) - 23.10.2014...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА БОЛНИ И ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ РОП № 00600 – 2014 – 0006 /процедура 2014г./

Комисията, назначена със Заповед № 1105 / 21.11.2014г.,  на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтеросовани, че заседанието ще се проведе на 27.11.2014г.  от 10.00 ч. в аудиторията на болницата.  /24.11.2014г./ Дата на приключване на договора:...

Документи и информация по процедура, открита преди 01.07.2014г. с предмет: Доставка на Работна станция за дигитализираща система в отделение Образна диагностика и BIPAP апарат за провеждане на CPAP и неинвазивна вентилация в КАИЛ РОП № 00600 – 2014 – 0002 /процедура 2014г./

Дата на приключване на договора: 13.11.2014г. – Основание: изпълнение на договора  /13.11.2014г./   Информация на основание Чл.69а, ал.3 от ЗОП: Комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със Заповед № 833/13.08.2014г.,  информира,...

Документи и информация по процедура с предмет: Абонаментна сервизна подръжка на медицинска апаратура РОП № 00600-2014-0004 /процедура 2014г./

Дата на приключване на договорите: 30.11.2015г. – Основание: Чл.21 от договора /изпълнение на договорите /01.12.2015г./ Информация на основание Чл.69а, ал.3 от ЗОП: Комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със Заповед № 827/05.08.2014г., ...

Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви РОП № 00600 – 2014 – 0005 /процедура 2014г./

Комисията, назначена със Заповед № 1089 / 31.10.2014г.,  на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтеросовани, че заседанието ще се проведе на 09.03.2015г.  от 10.00 ч. в аудиторията на болницата.  /04.03.2015г./ Дата на приключване на договорите:...