Изберете страница

ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛ ЗА ТРАНСПОРТ НА ПАЦИЕНТИ 2015 /АОП № 00600-2015-0001/

Дата на приключване  на договора – 23.06.2015г. Основание – изпълнен договор /25.06.2015г/ Комисията, назначена със Заповед № 134 / 05.03.2015г.,  на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтеросовани, че заседанието ще се проведе на...