Изберете страница

Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар 2015 /АОП № 00600-2015-0002/

Комисията, назначена със Заповед № 223 / 06.04.2015г.,  на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтеросовани, че заседанието ще се проведе на 29.05.2015г.  от 10.00 ч. в аудиторията на болницата.  /26.05.2015г./ Дата на приключване  на договор №85 от...