Изберете страница

Доставка на готова храна за нуждите на болни и дежурен персонал 2015 /АОП № 00600-2015-0006/

Комисията, назначена със Заповед № 872 / 09.11.2015г.,  на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтерeсовани, че заседанието ще се проведе на 23.11.2015г.  от 10.00 ч. в аудиторията на болницата.  /18.11.2015г./ Дата на изпълнение на договор №...