Изберете страница

От 01.05.2017 година Специализираната болница по белодробни болести е преобразувана в Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Света София“ ЕАД

Тя е единствената в страната Университетска самостоятелна специализирана болница за лечение на белодробни болести – национална институция, осъществяваща комплексна съвременна диагностична, терапевтична, хирургична, преподавателска, научно изследователска и организационна дейности по проблемите на белодробните болести.

Мисията на болницата е да осъществява  достъпна и каачествена болнична помощ по ясно дефинирани медико-професионални  и научни критерии, при съчетание на стандарти, при максимално обхващане на потребностите от диагностична, лечебна и профилактична помощ.

Приоритет на Болницата е пациентът с неговите физически потребности, здравни и емоционални проблеми.

В тази връзка, основна задача е да дадем своя принос за подобряване качеството на живота на нашите пациенти чрез възстановяване на тяхното здраве, поддържане на високо ниво на тяхната работоспособност и намаляване на страданията им чрез:

 • Високовалифицирана помощ по всички профили на пневмология и фтизиатрия, детска пневмология и фтизиатрия, гръдна хирургия и анестезия и интензивно лечение
 • Интензивно лечение  на белодробни болести
 • Комплексна пневмо-фтизиатрична диагностична и терапевтична помощ
 • Бронхологични диагностични и терапевтични методи при деца и възрастни с различни заболявания на бели дробове, медиастинум, плевра, гръдна стена
 • Преоперативна оценка и подготовка на пациента за хирургична интервенция
 • Диагностика и лечение на сънна апнея
 • Диагностика и лечение на белодробна туберкулоза, извънбелодробна туберкулоза при деца и възрастни
 • Хирургично лечение на хранопровод, стомах и дуоденум със голям и много голям обем и сложност с лица над 18 г.,
 • Диагностика и  оперативно лечение на онкологично заболяване  на гърдата
 • Диагностика и оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум , плевра
 • Оперативно лечение на болести на бял дроб, мезиастинум, плевра и гръдна стена без онкологични заболявания
 • Спешни състояния в гръдната хирургия
 • Преподавателска дейност на студенти медици от Медицински факултет и медицински колеж, следдипломна квоалификация по пневмология и фтизиатрия, гръдна хирургия, детски болести, детска пневмология и фтизиатрия, вътрешни болести, гръдна хирургия и анестезиология и интензивно лечение
 • Клинични изпитвания на медикаменти

 

В структурата на болницата влизат 7 Клиники, от които три терапевтични клиники за лечение на неспецифични белодробни болести при възрастни пациенти, една детска клиники, Клиника по белодробна туберкулоза при възрастни, Клиника за гръдна хирургия, Операционен блок, КАИЛ, ДКБ с три консултативни кабинета,  Бронхологично отделение, Клинична лаборатория,  Отделение за образна диагностика, Микробиологична лаборатория, Лаборатория функционално изследване на дишането, Отделение по патоморфология, Отделение за кинезитерапия.

В болницата работят  72 лекари, от които 2 професори и 13 доценти.